Sự hài lòng của bạn là trách nhiệm, mục tiêu phấn đấu của chúng tôi!

  • Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn

  • Đường dây nóng: 0965.381.414

Truyền thông - Thông tin

Nam Đàn triển khai chiến dịch “Truyền thông, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2021


Thực hiện Kế hoạch số 466/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND huyện Nam Đàn về việc triển khai chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2021. Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2021, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Ban chỉ đạo công tác Dân số các xã, thị trấn tổ chức chiến dịch “Truyền thông, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số đợt I/2021 cho người dân trên địa bàn huyện.

Chiến dịch tổ chức tại Trạm Y tế xã Xuân Lâm

 Đây là hoạt động được tổ chức thường xuyên hàng năm tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Xác định dịch Covid - 19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp nên trong thời gian tổ chức chiến dịch các quy định phòng chống dịch Covid - 19 vẫn được thực hiện theo hướng dẫn của bộ Y tế, các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 của UBND tỉnh, huyện.

Hoạt động tư vấn được thực hiện tại chiến dịch

Mục tiêu chiến dịch năm 2021: Đạt 65% chỉ tiêu kế hoạch năm về đặt dụng cụ tử cung; 60% chỉ tiêu kế hoạch năm về thuốc tiêm tránh thai và thuốc cấy tránh thai. 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn tổ chức chiến dịch được tư vấn cung cấp thông tin về SKSS/KHHGĐ; 100% các tầng lớp nhân dân được tiếp cận thông tin về dân số phát triển, phương pháp kỹ năng chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản, ...

Chiến dịch năm 2021 là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong vấn đề cải thiện, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giúp người dân tiếp cận gần hơn, có chất lượng hơn các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, SKSS - KHHGĐ và công tác dân số - phát triển hiện nay. Chiến dịch cũng là dịp để tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác Dân số, qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu công tác dân số trên địa huyện./.

Ảnh và bài viết: Hồng Soa - Dân số